Hoe kom ik voor een aanvraag in aanmerking?

Als u een aanvraag wilt indienen dan kan dat op twee manieren. U kunt zelf bepalen welke voor u het meest prettig of geschikt is.

  1. Via de burgemeester van uw gemeente. Maakt u in dat geval een afspraak op uw gemeentehuis – daar bespreekt u samen uw situatie. Wanneer u gezien uw omstandigheden inderdaad in aanmerking zou kunnen komen, dan geleidt de burgemeester uw aanvraag door naar de Commissie Bijzondere Situaties.
  2. Via de Onafhankelijke Raadsman. Deze kan een situatie aanmelden bij de Commissie Bijzondere Situaties. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het meldpunt van de Onafhankelijke Raadsman.

Hoe wordt mijn aanvraag behandeld?

Wanneer uw aanvraag is binnengekomen, komt binnen 14 dagen een zogenaamde casemanager (uw contactpersoon) bij u thuis voor een kennismaking en om de situatie alvast in grote lijnen in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt door de commissie besloten of de aanvraag voldoet aan de criteria om verder in behandeling te worden genomen. Dit wordt binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek helder.

Komt u inderdaad in aanmerking, dan wordt uw situatie verder in beeld gebracht. Dat gebeurt door middel van gesprekken met deskundigen en uw casemanager en door het aanleveren van relevante informatie. Het advies dat uit deze inventarisatie voortkomt, wordt voorgelegd aan de commissie. De commissie bepaalt uiteindelijk het advies over de vorm en omvang van de ondersteuning. Op het advies volgt een besluit van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Er wordt voortdurend gestreefd naar voortgang in het proces. Is uw situatie nu echter dermate schrijnend dat het niet wenselijk is te wachten met een oplossing, dan biedt de commissie een ‘tussenoplossing’. Dit is een tijdelijke vorm van ondersteuning zodat u verder kunt totdat er een permanente oplossing is gerealiseerd.

Kan ik een toelichting krijgen op het advies?

Ja. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u een uitleg krijgen over het besluit in een (persoonlijk) gesprek. Tegen het besluit van het Instituut Mijnbouwschade Groningen is bezwaar en beroep mogelijk.

Hoe zit het met mijn privacy?

Alle informatie die door of namens u wordt verstrekt aan de Commissie Bijzondere Situaties, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De bescherming van deze gegevens is onder meer geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle Commissieleden en deskundigen die een taak vervullen voor de Commissie hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Persoonsgegevens worden verwerkt om te beoordelen of betrokkenen aan de criteria voldoen en te kunnen adviseren over de extra hulp die geboden kan worden. Dit conform de regeling Bijzondere Situaties en de door de Commissie vastgestelde werkwijze. Om uw informatie te mogen opvragen, ​verwerken, en door te sturen naar de commissie wordt uw toestemming gevraagd. De schriftelijke informatie die door deskundigen aan de commissie wordt verstrekt, krijgt u zelf eerst voorgelegd voor akkoord.

De Commissie bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Daarnaast zal de commissie in haar rapportages alleen algemene en anonieme informatie opnemen. Op geen enkele wijze zal deze informatie te herleiden zijn naar een persoon.

Ook met de gegevens die voortkomen uit het bezoeken van / contact via deze website wordt zorgvuldig en volgens de AVG omgegaan. Alles hierover leest u in het privacyreglement.

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten, zoals het vragen om inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Commissie via info@vangnetbijzonderesituaties.nl.